http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19920540254/U/D19920254Lj.pdf

 

Wykaz rodzajów komunikacji autobusowej

W komunikacji autobusowej krajowej istnieją cztery rodzaje połączeń:

komunikacja zwykła – należy przez to rozumieć regularny przewóz osób wykonywany w ramach publicznego transportu zbiorowego drogowego, w którym środki transportu zatrzymują się we wszystkich miejscowościach usytuowanych na linii komunikacyjnej, której długość nie przekracza 150 km

komunikacja przyśpieszona – należy przez to rozumieć regularny przewóz osób wykonywany w ramach publicznego transportu zbiorowego drogowego, w którym środki transportu zatrzymują się we wszystkich lub w niektórych miejscowościach usytuowanych na linii komunikacyjnej, której długość nie przekracza 200 km

komunikacja pośpieszna – należy przez to rozumieć regularny przewóz osób wykonywany w ramach publicznego transportu zbiorowego drogowego, w którym środki transportu zatrzymują się w niektórych miejscowościach usytuowanych na linii komunikacyjnej, której długość przekracza 200 km

komunikacja ekspresowa – należy przez to rozumieć regularny przewóz osób wykonywany w ramach publicznego transportu zbiorowego drogowego, w którym środki transportu zatrzymują się w miejscowości:

  • początkowej i końcowej albo
  • początkowej i końcowej oraz co najmniej jednym mieście wojewódzkim usytuowanym na linii komunikacyjnej

Bilety miesięczne – wykaz ulg:

Nazwa ulgi Uprawnienia do ulgi Ulga Komunikacja
Osoba niewidoma niezdolna do samodzielnej egzystencji Osoby niewidome będące osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji 93% Zwykła
Osoba niewidoma niezdolna do samodzielnej egzystencji Osoby niewidome będące osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji 51% Pośpieszna i przyśpieszona
Niewidomy Osoby niewidome nie będące osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji 37% Zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
Dziecko niepełnosprawne Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna, przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do:
(dziecko lub młodzież dotknięta inwalidztwem do 24 roku życia oraz studentów do ukończenia 26 roku życia):
– przedszkola
– szkoły
– szkoły wyższej
– placówki opiekuńczo-wychowawczej
– placówki oświatowo-wychowawczej
– specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego
– specjalnego ośrodka wychowawczego
– ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
– ośrodka rehabilitacyjno – wychowawczego,
– domu pomocy społecznej,
– ośrodka wsparcia,
– zakładu opieki zdrowotnej,
– poradni psychologiczno- pedagogicznej,
– poradni specjalistycznej,
– turnus rehabilitacyjny,
I Z POWROTEM
78% Zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
Niewidomy Osoby niewidome nie będące osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji 37% Zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
Uczeń Dzieci i młodzież w okresie rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum,
szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
49% Zwykła i przyśpieszona
Student Studenci do ukończenia 26 roku życia; osoby które ukończyły studia pierwszego stopnia do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia. 51% Zwykła i przyśpieszona
Nauczyciele Nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych; nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. 33% Zwykła

Bilety miesięczne – wykaz dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgowych przejazdów:

nazwa ulgi uprawnienia do ulgi
Osoba niewidoma niezdolna
do samodzielnej egzystencji:

93% – komunikacja zwykła

Legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wystawione przez uprawniony organ lub odpowiednio jeden z dokumentów stwierdzających niezdolność do samodzielnej egzystencji albo inwalidztwa I grupy z powodu stanu narządu wzroku.

– wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;
– wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej albo komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;
– orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS; stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
– orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
– zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;
– wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
– wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
– zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;
– legitymacja emeryta – rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
– legitymacja emeryta – rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi Sprawiedliwości albo Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidów lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji;
– legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ.

Dokumenty, o których mowa powyżej a nie są legitymacjami, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

Osoba niewidoma niezdolna
do samodzielnej egzystencji:

51% – komunikacja pośpieszna i przyspieszona

identycznie jak powyżej w wykazie dokumentów dla osoby niewidomej niezdolnej do samodzielnej egzystencji z ulgą 93%
Niewidomy:

37% – komunikacja zwykła, pośpieszna i przyśpieszona

Dokumenty:
– stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy albo inwalidztwo II grupy, z powodu stanu narządu wzroku, wystawione przez uprawniony organ;
– Legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wystawione przez uprawniony organ;
– oznaczenie niepełnosprawności symbolem 04-O

Dokumenty, o których mowa powyżej a nie są legitymacjami, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

Dziecko niepełnosprawne :

78% – komunikacja zwykła, pośpieszna i przyśpieszona

Dla dzieci i młodzieży uczęszczających do: przedszkola, szkoły, ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym albo szkoły wyższej:
– legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
– legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych
– legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych poniżej

Dla dzieci i młodzieży nie uczęszczających do przedszkola, szkoły, ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym albo szkoły wyższej:
– legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawiona przez uprawniony organ,
– legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ,
– orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
– orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji

Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów, o których mowa w uprawnieniach do przejazdów, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:
– termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym, – potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.

Uczeń:

49% – komunikacja zwykła i przyśpieszona

Dzieci odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne:
– zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydane przez jednostkę prowadzącą przygotowanie przedszkolne.

Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej do ukończenia 24 roku życia:
– legitymacja szkolna

Student:

51% – komunikacja zwykła i przyśpieszona

Studenci do ukończenia 26 roku życia:
– legitymacja studencka wydana przez polską szkołę wyższą;

Słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych do ukończenia 26 roku życia:
– legitymacja słuchacza kolegium.

Doktoranci:

51% – komunikacja zwykła i przyśpieszona

Legitymacja doktoranta wydana przez polską szkołę wyższą lub jednostkę naukową, okazywana z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku doktoranta, jeżeli wiek ten nie jest określony w legitymacji.
Nauczyciele:

33% – komunikacja zwykła i przyśpieszona

Nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych; nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych:
– legitymacja służbowa nauczyciela;
– Nauczyciele akademiccy:
– legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego.

Dzieci i młodzież – wykaz ulg:

Nazwa ulgi Uprawnienia do ulgi Ulga Komunikacja
Dziecko do 4 lat – bez osobnego miejsca* Dziecko w wieku do 4 lat pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia 100% Zwykła i przyśpieszona
Dziecko do 4 lat – osobne miejsce Dziecko w wieku do 4 lat jeśli korzysta z osobnego miejsca do siedzenia 78% Zwykła i przyśpieszona
Dziecko w wieku powyżej 4 lat
do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
Dziecko w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 37% Zwykła i przyśpieszona
Dziecko niepełnosprawne Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna, przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do:
(dziecko lub młodzież dotknięta inwalidztwem do 24 roku życia oraz studentów do ukończenia 26 roku życia):
– przedszkola
– szkoły
– szkoły wyższej
– placówki opiekuńczo-wychowawczej
– placówki oświatowo-wychowawczej
– specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego
– specjalnego ośrodka wychowawczego
– ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
– ośrodka rehabilitacyjno – wychowawczego,
– domu pomocy społecznej,
– ośrodka wsparcia,
– zakładu opieki zdrowotnej,
– poradni psychologiczno- pedagogicznej,
– poradni specjalistycznej,
– turnus rehabilitacyjny,
I Z POWROTEM
78% Zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
Opiekun dziecka niepełnosprawnego Jedno z rodziców lub opiekun towarzyszący dzieciom i młodzieży dotkniętym inwalidztwem lub niepełnosprawnym przy przejazdach do:
– przedszkola
– szkoły
– szkoły wyższej
– placówki opiekuńczo-wychowawczej
– placówki oświatowo-wychowawczej
– specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego
– specjalnego ośrodka wychowawczego
– ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
– ośrodka rehabilitacyjno – wychowawczego,
– domu pomocy społecznej,
– ośrodka wsparcia,
– zakładu opieki zdrowotnej,
– poradni psychologiczno- pedagogicznej,
– poradni specjalistycznej,
– turnus rehabilitacyjny,
I Z POWROTEM
37% Zwykła, pośpieszna i przyśpieszona

*– ulga 100 % – brak możliwości zakupu Online. Zakup biletu w dniu wyjazdu u kierowcy.

Dzieci i młodzież – wykaz dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgowych przejazdów:

Nazwa ulgi Rodzaje dokumentów
Dziecko do 4 lat – bez osobnego miejsca
93%
– komunikacja zwykła i przyśpieszona
Dokument stwierdzający wiek dziecka
Dziecko do 4 lat – osobne miejsce:
78%
– komunikacja zwykła i przyśpieszona
Dokument stwierdzający wiek dziecka
Dziecko w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
37%
– komunikacja zwykła i przyśpieszona
Dokument stwierdzający wiek dziecka:
– zaświadczenie o odroczeniu spełnienia obowiązku szkolnego, wydane przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej;
– legitymacja przedszkolna dziecka niepełnosprawnego.
Dziecko niepełnosprawne :

78% – komunikacja zwykła, pośpieszna i przyśpieszona

Dla dzieci i młodzieży uczęszczających do: przedszkola, szkoły, ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym albo szkoły wyższej:
– legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
– legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych
– legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych poniżej

Dla dzieci i młodzieży nie uczęszczających do przedszkola, szkoły, ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym albo szkoły wyższej:
– legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawiona przez uprawniony organ,
– legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ,
– orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
– orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji

Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów, o których mowa w uprawnieniach do przejazdów, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:
– termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym, – potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.

Opiekun dziecka niepełnosprawnego:

78% – komunikacja zwykła i przyśpieszona

Przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem:
– dokumenty dziecka określone w uldze dla dziecka niepełnosprawnego

Jeżeli przejazd odbywa się po dziecko lub po jego odwiezieniu:
Zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
Zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów, o których mowa w uprawnieniach do przejazdów, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:
– termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym,
– potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.

Osoby niepełnosprawne i opiekunowie; inwalidzi wojenni i wojskowi; weterani i kombatanci – wykaz ulg:

Nazwa ulgi Uprawnienia do ulgi Ulga Komunikacja
Osoba niewidoma niezdolna do samodzielnej egzystencji Osoby niewidome będące osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji 93% Zwykła
Osoba niewidoma niezdolna do samodzielnej egzystencji Osoby niewidome będące osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji 51% Pośpieszna i przyśpieszona
Niewidomy Osoby niewidome nie będące osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji 37% Zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
Niewidoma osoba działań wojennych Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 78% Zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
Przewodnik niewidomego Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej niezdolnej do samodzielnej egzystencji

UWAGA!!! przewodnikiem może być osoba, która ukończyła 13 lat

95% Zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
Osoba niesamodzielna Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 37% Pośpieszna i przyśpieszona
Osoba niesamodzielna Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 49% Zwykła
Opiekun osoby niesamodzielnej Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.

UWAGA!!! przewodnikiem może być osoba pełnoletnia

95% Zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
Inwalida wojenny i wojskowy I grupy – Inwalidzi wojenni (wojskowi) zaliczeni do I grupy inwalidów lub uznani za niezdolnych do samodzielnej egzystencji
– Kombatant lub osoby represjonowane będące inwalidami wojennymi, zaliczeni do I grupy inwalidów oraz członkom rodzin osób represjonowanych pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa.
78% Zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
Opiekun inwalidy wojennego i wojskowe I grupy Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy inwalidów 95% Zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
Inwalida wojenny i wojskowy – Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do innej grupy inwalidów niż I
– Kombatant będący inwalidą wojennym (wojskowym), osoby represjonowane zaliczone do jednej z grup inwalidztwa pozostającego w związku z represjonowaniem, członkowie rodzin pozostałych po kombatantach oraz członkowie rodzin osób represjonowanych pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa
37% Zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
Weteran – inwalida Weteran poszkodowany pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa 37% Zwykła i przyśpieszona
Kombatant – Kombatantom i innym osobom uprawnionym – emerytom, rencistom i inwalidom oraz osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne
– wdowom, wdowcom – emerytom i rencistom oraz osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych
37% Zwykła i przyśpieszona

Osoby niepełnosprawne i opiekunowie; inwalidzi wojenni i wojskowi – wykaz dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgowych przejazdów:

Nazwa ulgi Rodzaje dokumentów
Osoba niewidoma niezdolna do samodzielnej egzystencji:

93% – komunikacja zwykła

Legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wystawione przez uprawniony organ lub odpowiednio jeden z dokumentów stwierdzających niezdolność do samodzielnej egzystencji albo inwalidztwa I grupy z powodu stanu narządu wzroku:
– wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;
– wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej albo komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;
– orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS; stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
– orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
– zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;
– wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
– wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji; – zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;
– legitymacja emeryta – rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
– legitymacja emeryta – rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi Sprawiedliwości albo Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidów lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji;
– legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ.

Dokumenty, o których mowa powyżej a nie są legitymacjami, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

Osoba niewidoma niezdolna do samodzielnej egzystencji:

51% – komunikacja pośpieszna i przyśpieszona

Legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wystawione przez uprawniony organ lub odpowiednio jeden z dokumentów stwierdzających niezdolność do samodzielnej egzystencji albo inwalidztwa I grupy z powodu stanu narządu wzroku:
– wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;
– wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej albo komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;
– orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS; stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
– orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
– zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;
– wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
– wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
– zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;
– legitymacja emeryta – rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
– legitymacja emeryta – rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi Sprawiedliwości albo Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidów lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji;
– legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ.

Dokumenty, o których mowa powyżej a nie są legitymacjami, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

Niewidomy

37% – komunikacja zwykła, pośpieszna i przyśpieszona

Dokumenty:
– stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy albo inwalidztwo II grupy, z powodu stanu narządu wzroku, wystawione przez uprawniony organ;
– Legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wystawione przez uprawniony organ;
– oznaczenie niepełnosprawności symbolem 04-O

Dokumenty, o których mowa powyżej a nie są legitymacjami, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

Niewidoma osoba działań wojennych:
78%
– komunikacja zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych
Przewodnik niewidomego:
95% –
komunikacja zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
Jeden z dokumentów osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji z powodu stanu narządu wzroku lub osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku /symbol 04-O/.
Osoba niesamodzielna:

49% – komunikacja zwykła

37% – komunikacja pośpieszna i przyśpieszona

– wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów
– wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej albo komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów
– orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji
– orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji
– zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,
– wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji
– wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji
– zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,
– legitymacja emeryta – rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidów
– legitymacja emeryta – rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi Sprawiedliwości albo Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidów lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji,
– legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ

Dokumenty, o których mowa powyżej a nie są legitymacjami, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

Opiekun osoby niesamodzielnej:
95% –
komunikacja zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
Jeden z dokumentów osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji
Inwalida wojenny i wojskowy I grupy:
78% –
komunikacja zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
– Książka inwalidy wojennego (wojskowego), zawierająca wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów albo o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji.
– Legitymacja osoby represjonowanej zawierająca wpis o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji
– Zaświadczenia wydawane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z wpisem o przysługujących uprawnieniach do ulg.
Opiekun inwalidy wojennego i wojskowe I grupy:
95% –
komunikacja zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
Jeden z dokumentów inwalidy wojennego i wojskowego I grupy.
Inwalida wojenny i wojskowy:
37% –
komunikacja zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
– Książka inwalidy wojennego (wojskowego), zawierająca wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów albo o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, wystawiona przez organ rentowy.
– Legitymacja osoby represjonowanej (z wpisem o zaliczeniu do innej grupy inwalidów niż I)
– Zaświadczenia wydawane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z wpisem o przysługujących uprawnieniach do ulg.
Weteran – inwalida:
37% –
komunikacja zwykła i przyśpieszona
Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty.
Kombatant:

51% – komunikacja zwykła i przyśpieszona

Zaświadczenie wydawane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z wpisem o przysługujących uprawnieniach do ulg. Zaświadczenie i legitymacja wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów przez:
– Ministra Pracy i Polityki Socjalnej,
– Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Reprezentowanych,
– Urząd do Spraw Kombatantów,
– Związek Bojowników o Wolność i Demokrację

Posłowie, senatorowie, służby mundurowe – wykaz ulg:

Nazwa ulgi Uprawnienia do ulgi Ulga Komunikacja
Posłowie 100% Zwykła, przyśpieszona , pośpieszna i ekspresowa
Senatorowie 100% Zwykła, przyśpieszona , pośpieszna i ekspresowa
Funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochrona na terytorium RP szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej 100% Zwykła, przyśpieszona , pośpieszna i ekspresowa
Straż graniczna – służba Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego 78% Zwykła, przyśpieszona
Celnik – służba Funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym 78% Zwykła, przyśpieszona
Policjant – służba Umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych 78% Zwykła, przyśpieszona
Żołnierz Żandarmerii Wojskowej – służba Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego 78% Zwykła, przyśpieszona
Żołnierz Służby Zasadniczej Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz dla osób spełniające obowiązek tej służby formach równorzędnych 78% Zwykła, przyśpieszona

Posłowie, senatorowie, służby mundurowe – wykaz dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgowych przejazdów:

Nazwa ulgi Rodzaje dokumentów
Poseł:
100%
– Legitymacja poselska
– Zaświadczenie o dokonanym wyborze wystawione przez Państwową Komisję Wyborczą lub zaświadczenie wydane przez Kancelarię Sejmu lub kancelarię Senatu, uprawniające do przejazdów i przelotów na pierwsze po wyborach posiedzenie Sejmu
Senator:
100%
– Legitymacja senatorska
– Zaświadczenie o dokonanym wyborze wystawione przez Państwową Komisję Wyborczą lub zaświadczenie wydane przez Kancelarię Sejmu lub kancelarię Senatu, uprawniające do przejazdów i przelotów na pierwsze po wyborach posiedzenie Senatu
Straż graniczna – ochrona szklaków komunikacyjnych:
100%
Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, wystawione przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej
Straż graniczna – służba:
78%
Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej
Celnik – służba:
78% –
Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu tych czynności, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa Służby Celnej, właściwego dyrektora izby celnej lub właściwego naczelnika urzędu celnego.
Policjant – służba:
78%
Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu przez Komendanta Głównego Policji, właściwego komendanta wojewódzkiego (stołecznego) policji lub właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji.
Żołnierz Żandarmerii Wojskowej – służba:
78%
Legitymacja służbowa, odznaka identyfikacyjna żołnierza Żandarmerii Woskowej oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.
Żołnierz służby zasadniczej:
78%
Wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa), z aktualnym wpisem o odbywaniu niezawodowej służby wojskowej.